Privacy

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Haarlemse DJ School welke onderdeel is van Melting Point.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Haarlemse DJ School verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam (eventueel)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Haarlemse DJ School verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Haarlemse DJ School analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Haarlemse DJ School verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze dienst. Als onze dienst eindigt, dan bewaren wij je gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
Delen van persoonsgegevens met derden
Haarlemse DJ School verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven, tenzij Haarlemse DJ School daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Haarlemse DJ School gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Haarlemse DJ School gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Nieuwsbrief
Via de website www.haarlemsedjschool.nl kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres staat op een abonneelijst die alleen wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Meldt je je af? Dan wordt je e-mailadres verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haarlemse DJ School en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@haarlemsedjschool.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Haarlemse DJ School wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Haarlemse DJ School neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn neem dan contact op met onze klantenservice of via info@haarlemsedjschool.nl.