Voor­waarden

Algemene voorwaarden

oktober 2013

Haarlemse DJ School is een onderdeel van:
Melting Point
Gelderlandlaan 29
, 2101 TV Heemstede
KVK-nummer 34383826

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker van de Algemene Voorwaarden: Haarlemse DJ School, verder te noemen de HDS. Opdrachtgever: de wederpartij/ cursist van de Haarlemse DJ School. Overeenkomst: overeenkomst tot dienstverlening en webshop aankopen van HDS.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen en een opdrachtgever voor zover daar niet schriftelijk en met goedkeuring van beide partijen van is afgeweken.
2.2 Door ondertekening van het inschrijfformulier of
de offerte verklaart de opdrachtgever/cursist deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
2.3 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HDS, voor de uitvoering van activiteiten door derden.
2.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.5 Indien HDS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HDS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 De offertes van de HDS zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. HDS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hier- van door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. 

3.2 HDS behoudt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling een cursus niet door te laten gaan.
3.3 De genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reistijd en reis- en materiaal kosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Van aanvaarding van het aanbod in de offerte is pas sprake als beide partijen het over de inhoud van de offerte eens zijn.
3.5 HDS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht HDS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Uitvoering van de overeenkomst vindt pas plaats na ondertekening van de offerte door de opdrachtgever.
4.2 HDS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.3 HDS heeft het recht indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst vereist dat bepaalde werkzaamheden door derden mogen worden verricht.
4.4 HDS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.5 Indien door HDS of door HDS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is HDS gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen HDS bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van HDS op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal HDS daarbij aangeven in hoeverre
de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.3 In afwijking van lid 5.2 zal HDS geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de HDS kunnen worden toegerekend.
5.4 Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is HDS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.5 HDS kan gedurende een periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1 De overeenkomst tussen HDS en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals vastgelegd in de offerte/factuur.
6.2 De cursussen bestaan normaliter uit een x aantal (gekochte) lessen waarvan er 1 les wekelijks of om de week worden ingepland en uitgevoerd, tenzij HDS en de cursist anders overeengekomen frequentie en periode.

Artikel 7 Honorarium
7.1 De kosten voor de wederpartij, opdrachtgever of cursist worden vastgesteld door betaling van de factuur of het inschrijfformulier. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van HDS, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
7.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft wat betreft de betaling volgens de gemaakte afspraken dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan het wettelijk vastgestelde rentepercentage verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling dient steeds te geschieden voor dat de intro les, eerste les van een cursus opleiding, of workshop plaatsvindt, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. Een cadeaubon is geldig vanaf het moment dat de factuur daarvoor voldaan is, en is 6 maanden geldig.
8.2 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft wat betreft de betaling volgens de gemaakte afspraken dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan het wettelijk vastgestelde rentepercentage verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 9 Incassokosten
9.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.
9.2 Indien HDS hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Eventueel gemaakte redelijke in- en buitengerechtelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
9.3 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Onderzoek, reclames
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdek- king, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan HDS. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HDS in staat is adequaat te reageren.
10.2 HDS is gehouden binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken omtrent de ingediende klacht en eventuele gevraagde voorzieningen. Indien HDS de klacht gegrond acht, zal deze de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal HDS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11 Opzegging
11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van de overige in artikel 12 genoemde bepalingen.
11.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft de Onderwijs- praktijk recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan HDS zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
11.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HDS, zal deze in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdracht- gever toerekenbaar zijn.
11.4 Voor het cursusaanbod gelden de volgende regels: tot 4 weken voor de eerste cursusdatum heeft een deelnemer de mogelijkheid om schriftelijk te annuleren. Indien het cursusgeld reeds is voldaan, wordt het na aftrek van de administratiekosten (€ 25,-) terug- gestort. Vindt annulering plaats binnen 4 weken voor aanvang van de cursus dan dient 50% van het cursus bedrag te worden voldaan. Het is echter wel mogelijk een vervanger aan de cursus te laten deelnemen.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
12.1 HDS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeen- komst te ontbinden, indien:
• opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
• na het sluiten van de overeenkomst de HDS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HDS op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de Onderwijspraktijk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Indien HDS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2 Indien de opdrachtgever klachten heeft en HDS aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid wat betreft
de uitvoering van de opdracht te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in de offerte/factuur voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen.
13.3 Indien de opdrachtgever klachten heeft en de HDS aansprakelijk is voor directe schade die niet met de uitvoering van de opdracht te maken heeft, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van HDS in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
13.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HDS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan HDS toegerekend kunnen worden.
aan de andere partij.
3. Voorzover de Onderwijspraktijk ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Onderwijspraktijk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Geheimhouding
14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten
15.1 De Onderwijspraktijk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die de Onderwijspraktijk toekomen op grond van de Auteurswet.
15.2 Alle door HDS verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ,zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HDS worden verveelvoudigd, open- baar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
15.3 HDS behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor- zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Geschillen
16.1 Op elke overeenkomst tussen HDS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing tenzij anders is overeengekomen. De Onderwijspraktijk heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
16.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
15.1 Deze voorwaarden staan ter inzage op www.haarlemsedjschool.nl
15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
15.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden.
1.​ ​Betaling

1.1 Zodra een deelnemer/student zich heeft aangemeld voor een les, cursus of workshop en akkoord gaat met de algemene voorwaarden dienen de kosten te worden voldaan voor aanvang van de cursus. De deelnemer/student ontvangt na aanmelding een factuur waarin de betalingsmogelijkheden staan vermeld. Of betaald online in de webshop van HDS met het aanvinken van akkoord gaan v/d de algemene voorwaarden. Indien de deelnemer/student de factuur niet voor de les/cursus voldoet wordt de aanmelding als vervallen beschouwd, en ontvangt de deelnemer/student een credit factuur, mits er een factuur gestuurd is.

1.2 Cursisten die zich korter dan 14 dagen voor aanvang van de training/opleiding of workshop aanmelden dienen het verschuldigde bedrag binnen de op de factuur aangegeven termijn te voldoen via online bankieren of online in de webshop, of gepast contant bij de start v/d les. Als de betaling niet voor de geplande les voldaan is, heeft de student geen toegang tot de les/cursus of workshop.

2.​ ​Annulering​ ​door​ ​de​ ​student
2.1 Cursisten van HDS hebben 14 dagen de tijd om hun inschrijving voor een les, cursus of opleiding of workshop te annuleren vanaf het moment dat: – de datum voor een eerste (intro) les is vastgelegd en de factuur is verstuurd. – 1 of meerdere data van een cursus zijn vastgelegd en de factuur is verstuurd. – De termijn waarbinnen een gehele opleiding zal plaatsvinden is vastgelegd en de factuur is verstuurd. – De factuur is verstuurd en is voldaan voordat er les, cursus opleidingsdata of workshop data zijn vastgelegd. Mocht de factuur al zijn voldaan dan wordt wordt het volledige bedrag binnen 14 werkdagen aan de cursist teruggestort, minus 25 euro administratiekosten.
2.2 HDS retourneert alleen cursusgeld wanneer het beloofde product: A niet naar behoren is geleverd, en dit zowel door HDS als door de cursist wordt vastgesteld. Dit dient binnen 2 weken na de gevolgde les te worden vastgesteld. En B wanneer door een calamiteit de cursist de lessen onmogelijk meer kan volgen.
2.3​ ​Annuleren van deelname aan een les of cursus kan tot 24 uur van tevoren via de app of telefonisch naar 0624663588
2.4 Het verzetten en/of annuleren van een les kan kosteloos tot 24 uur voor de de les. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van de les is de student verplicht om de volledige kosten van de les te betalen.
Toelichting​ ​bij​ ​2.4: 1-Op-1​ ​lessen​ ​worden​ ​om​ ​uiteenlopende​ ​redenen​ ​met​ ​regelmaat​ ​(te)​ ​laat​ ​gecanceld​ ​door cursisten.​ ​Onze​ ​docenten​ ​rekenen​ ​op​ ​deze​ ​lessen​ ​en​ ​worden​ ​door​ ​HDS ​vanzelfsprekend ook​ ​betaald​ ​om​ ​deze​ ​in​ ​hun​ ​schema​ ​te​ ​passen.​ ​Ook​ ​voor​ ​laat​ ​afgezegde​ ​lessen​ ​maken​ ​wij​ ​dus​ ​deze kosten.​ Wij​ ​kunnen​ ​dus​ ​niet​ ​anders​ ​dan​ ​deze​ ​kosten​ ​ook​ ​naar​ ​de​ ​cursist​ ​doorberekenen​ ​op het​ ​moment​ ​dat​ ​die​ ​last-minute​ ​verhinderd​ ​is.​ ​Wij​ ​vinden​ ​dit​ ​in​ ​veel​ ​gevallen​ ​net​ ​zo​ ​vervelend​ ​als de​ ​cursist.​ ​Natuurlijk​ ​maken​ ​wij​ ​een​ ​uitzondering​ ​voor​ ​sterfgevallen,​ ​geboortes​ ​of​ ​andere levens veranderende​ ​of​ ​zeer​ ​schrijnende​ ​omstandigheden.
2.5 Uitval​ ​lessen. Mocht er door ziekte of overmacht vanuit een leerkracht een les komen te vervallen dan zal deze les ten aller tijden worden ingehaald, dit in overleg met de cursist. Ook wij proberen dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer dit mogelijk is. In eerste instantie zal er worden ingezet op een vervangende leerkracht.